Posts Tagged ‘кураж’

Път на живот 8

Често пъти среща затруднения да постигне баланс между различните области
в живота си. Стреми се към създаване на комфорт и материална обезпеченост. Пази
равновесието в семейството.

Път на живота 1

Роля на новатор или ръководител.
Понякога завидно социално положение или известност. Организация, по-скоро
реализация, отколкото изпълнение.