Реализации на пътя на живота

Реализациите на жизнения път са свързани с взаимното разбирателство,
период по период. Интересно е да се сравнят числата на реализации за всеки
период от живота и да се изчертаят кривите на възход или падението на една
двойка или на едно семейство (съпрузи), откъдето да се установят опасните
моменти и вероятните кризи.
Първа реализация 5: това представлява основата на компанията. Числото 5
показва едно разнообразие от действия и голяма способност за адаптиране към
пазара.
Втора реализация 1: показва развитието на компанията. Числото 1 говори
за предприятие, което се налага и успява благодарение на своето творчество и
зрялост.
Трета реализация 6: показва целите, които се преследват. Числото 6
отразява изследователската работа, търсене на стабилност, както и добро
ръководство. Пласмента на неговата продукция е осигурен.
Четвърта реализация 9: показва завършеност на циклите. Числото 9
отразява международното развитие и важното място отделено на формирането и
подготовката на кадрите на копманията. Международно признание и известност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply