Posts Tagged ‘блуждаене’

Цикъл 5

Добър тонус и енергия. Понякога блокиране, блуждаене, несигурен
живот. Изострено нервно напрежение.