Архив за ‘Изучаване на еволюцията’

Т а б л и ц и з а и н т е р п р е т а ц и я

Число 9: международно развитие. Големи социални и хуманитарни асоциации.
Обслужване. Образование, право, личностни взаиомотношения. Туризъм и всякаква
дейност свързана с чужбина.

Персоналните години на компанията

След тази дата се очакват значителни промени и бързо
развитие.

Главното предизвикателство

Главното предизвикателство е числото 3: опасност от разпиляване и
разнопосочност в комуникацията и в ръководене на търговските операции,
(още повече, че жизнения път е изразен с числото 3.)

Реализации на пътя на живота

Международно признание и известност.

Пътят на живота

Пътят на живота е свързан с шансовете за продължителност на една връзка.