Изчисляване на пътя на живота

Рожденната дата позволява да определите циклите в живота, тяхното
влияние във всяка област и тяхната продължителност.

П ъ р в и я   е т а п :

И з ч и с л я в а н е   н а   п ъ т я   н а   ж и в о т а

Пътя на живота е определен от число, получено от рожденната ви дата.
Той показва “общата тоналност” на съществуване, неговия ритъм и основните му
черти. За да извършите изчислението достатъчно е, да сумирате цифрите(числата)
на рожденната ви дата (действителната, тъй като понякога поради суеверие хората,
я променят с един ден. Например: датата, ако рождения ден е на 13-то число,
петък или пък на 1-ви април) и да сведете резултата от тази сума към едно число,
между 1 и 9, без да забравяте специалното място на “водещите числа” 11 и 22.
Мари – Пиер Берневал е родена на 13 юни 1958 г. Да сумираме цифрите на
рожденната й дата: 1 + 3 + 6 + 1 + 9 + 5 + 8 = 33
3 + 3 = 6 Следователно Мари – Пиер има път на живота предопределен от
числото 6. Може също така да се  изпълни тази операция по следния начин:=
13
+    6
+ 1958
————–
= 1977
= 1 + 9 + 7 + 7 = 24
= 2 + 4
= 6

Съветваме ви да извършите двете операции, особено когато общото е 2 или
4; така бихте могли да откриете наличието на едно водещо число, което не винаги
се появява и при двете изчисления.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply