Изчисляване на предизвикателствата

Четвърти   етап :

Изчисляване на предизвикателствата

( предупредителите  в  живота )

Съществува едно главно предизвикателство, което трябва да се
превъзмогне по време на целия живот, както и евентуално две малки
предизвикателства.
За да открием, кои са тези предизвикателства, трябва отново да се
върнем към параметрите от рожденната дата, приведени всеки от тях, към число
в границите от 1 до 9, без да държим сметка за водещите числа.
Мари – Пиер Берневал е родена на 13 юни 1958 година (4, 6, 5).
Първото малко предизвикателство в живота е получено като се извади
рождения ден от рождения месец или обратно. 6 – 4 = 2. Първото малко
предизвикателство в живота на Мари – Пиер е следователно представено с 2. Това
предизвикателство е в сила главно за периода от датата на раждане до 40 годишна
възраст.
Второто малко предизвикателство се получава като извадим деня на
раждането от годината на раждане или обратно. 5 – 4 = 1. Второто малко
предизвикателство в живота на Мари – Пиер се изразява с числото 1. Това
предизвикателство е в сила за втората част от живота й (след 40 годишна
възраст).
Главното предизвикателство произтича от двете второстепенни
предизвикателства. Като извадим първото от второто или обратното ще
намерим: 2 – 1 = 1 главното предизвикателство в живота на тази личност
е следователно изразено с числото 1.
Когато при тези изчисления се получи числото 0, няма възможност
за интерпретиране на случая.
Ако двете малки предизвикателства дават едно главно предизвикателство 0,
тогава не съществува главно предизвикателство и числото (същото) на малките
предизвикателства се взема под внимание.
Пример: 5 – 5 = 0. В този случай не съществува главно предизвикателство,
но малките предизвикателства представени чрез 5 се изучават много внимателно
през цялостния живот на лицето.
Забележка: Интерпретирането на осем възможни предизвикателства се вижда
от фигурата в таблицата на интерпретацията.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply