Графика на пътя на живота

Графика на пътя на живота

За да се улесни обяснението на смисъла на различните  цикли, реализации
и предизвикателства в жизнения път, препоръчително е следното представяне във
вид на таблица.

Път  на  живота

Цикъл 1 (0-31 год./1989)   Цикъл 2 (31-58 г./2016)   Цикъл 3 (58 г. след 2016 г.)

Месец = 6        Ден: 4         Година: 5

R 1 (0-30 год.)             R 2 (30-39 год.)
1                             9

R 3 (39-48 години)
1

R 4 (48 год….)

(2006 …)

2/11

П р е д и з в и к а т е л с т в а

Месец: 6        Ден: 4          Година: 5

Малко : 1 : 2    Малко 2: 1

Голямо (главно) : 1

Изучете внимателно тази графика, която позволява веднага (с практиката)
да се очертаят цикличните влияния на жизнения път, както и предизвикателствата,
без да пропускаме граничните години на съществувание, оставащи винаги много
показателни.
Най-отгоре се посочва пътя на живота: той доминира общото развитие и
неговото влияние е постоянно.
След това идват трите елемента, които съставляват рождената дата. Реда
на подреждане е следния: месеца, деня и годината на раждането, и които отговарят
респективно на трите цикъла на живота. Тези цикли показват специфичния характер
на всеки период, атмосферата или рамката, в които живеем. Полезно е да се
отбележи възрастта и годините за всеки от тези периоди.
Изхождайки от тези данни, вие бихте могли директно  да изчислите
четирите реализации в живота:
Първа реализация (R 1): 6 + 4 = 10 = 1
Втора реализация (R 2): 4 + 5 = 9
Трета реализация (R 3): 1 + 9 = 10 = 1
Четвърта реализация (R 4): 6 + 5 = 11 = 2
Тук също така отбележете възрастите и годините, които лесно ще намерите
върху обобщаващата таблица (виж следващата страница), което улеснява
изчислението на тези данни, получени на базата на жизнения път.
Най-долу се посочват предизвикателствата в живота със същите основни
параметри, но този път тук се прилага изваждане вместо събиране и има само
три изчисления вместо предишните четири.

——————————————————–
Път на живота           Цикли           Реализации
———————————————————
1                       27-54           35-44-53
2 и 2/11                26-53           34-43-52
3                       25-52           33-42-51
4 и 4/22                24-51           32-41-50
5                       32-59           31-40-49
6                       31-58           30-39-48
7                       30-57           29-38-47
8                       29-56           28-37-46
9                       28-55           27-36-45
———————————————————

Таблица на различните възрасти при циклите и реализациите (1). Имайки
винаги тази таблица под ръка бихте могли да си направите едно фотокопие за
улеснение.

Реализациите представляват персоналната дейност, която лицето трябва да
извърши на практика и това в различните области, които ни интересуват.
Предизвикателствата (или “challenges”) поставят ударението върху
трудностите за преодоляване или за разрешаване в житейския ни път.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply